മാർച്ച്‌ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങൾ


March 21 :- World Forestry Day
March 22 :- World Day for Water
March 23 :- World Meteorological Day
March 24 :- World TB Day
മാർച്ച്‌ മാസത്തിൽ 21 ആം തിയതി തുടർന്ന് വരുന്ന ലോക ആചരണങ്ങൾ ആണ് ഇവ . അതിന്നാൽ താഴെ കാണുന്ന കോഡ് ഓർമ്മവച്ചാൽ ഇത് എത്ര എളുപ്പം!!

Memory Trick Code :- മാർച്ച്‌ മാസം 21 ആം തിയതി ഞാൻ വനത്തിൽ പോയി ജലം കുടിച്ചു കാലാവസ്ഥ നന്നക്കാത്തതിനാൽ ക്ഷയരോഗം പിടിച്ചു.

Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
1 Comments for "മാർച്ച്‌ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങൾ "

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top