കണ്ണും കാഴ്ചയും

Memory Trick :- ചെറിയ ഗുഹ is mine .
Myopia - It is also known as Short Sight. Near object is clear, far objects is not clear because of eyeball become longer. Images is formed in front of Retina. Can be remedied by Concave Lens.
Myopia (ഹസ്വദൃഷ്ടി) - അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണിന്റെ വൈകല്യം. അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രകാശം ദൃഷ്ടി പടലത്തിനു മുന്നിലായി കേന്ദ്രികരിക്കുന്നതാണ് ഈ വൈകല്യത്തിന് കാരണം. ഹസ്വദൃഷ്ടിക്ക് പരിഹാരം കോണ്‍കേവ് ലെൻസ് കണ്ണടകൾ ആണ്.


ഹസ്വ എന്നതിന് ചെറിയ എന്ന അർത്ഥവും ഉണ്ടല്ലോ ഗുഹ എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ cave (പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ) എന്നും .ഹസ്വദൃഷ്ടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് Myopia അതിനാൽ mine എന്നും, അവയെല്ലാം ചേർത്തു  ചെറിയ ഗുഹ is mine എന്ന് കോഡ്. 


Hypermetropia :- It is also known as Long Sight. Far object's is clear, near objects is not clear because of eyeball become shorter. Images is formed behind the Retina. Can be remedied by Convex Lens.
ദീർഘദൃഷ്ടി (Hypermetropia) -അകലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണിന്റെ വൈകല്യം.അടുത്തുള്ള  വസ്തുക്കളുടെ പ്രകാശം ദൃഷ്ടി പടലത്തിനു പിന്നിലായി  കേന്ദ്രികരിക്കുന്നതാണ് ഈ വൈകല്യത്തിന് കാരണം. ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് പരിഹാരം കോണ്‍വെക്സ്  ലെൻസ് കണ്ണടകൾ ആണ്.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
6 Comments for "കണ്ണും കാഴ്ചയും "

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top