ബോംബൈ

ചോദ്യങ്ങൾ  

  1. മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് ?
  2. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഖനി?
  3. ഇന്നത്തെ 'ടൈംസ്‌ ഓഫ് ഇന്ത്യ' യുടെ മുൻഗാമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പത്രം?
  4. പ്രസിദ്ധികരണം തുടരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പത്രം ?
  5. BSE എന്നതിന്റെ മുഴുവൻ രൂപം ? 

ഉത്തരങ്ങൾ 

  1. ബോംബൈ 
  2. ബോംബൈ ഹൈ 
  3. ബോംബൈ ടൈംസ്‌ 
  4. ബോംബൈ സമാചാർ 
  5. ബോംബൈ സ്റ്റോക്ക്‌ എക്സ്ചേഞ്ച് 
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for "ബോംബൈ "

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top