ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷങ്ങൾ !!


 ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം സന്ദർശനം നടത്തി. അവ താഴെ പറയുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ആണ് .
1920 :- ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം 
1925 :- വൈക്കം സത്യാഗ്രഹസമരത്തിന് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യം 
1927 :- കോഴിക്കോട് ഗാന്ധിജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഹരിജന സമ്മേളനം 
1934 :- ഹരിജൻ ഫണ്ട്‌ പിരിക്കൽ ലക്ഷ്യം 
1937 :- അവസാനത്തെ കേരള സന്ദർശനം . 
ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ??
Memory Trick :- 1920-ൽ  ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ 5273 പേരെ നേരിട്ട് കണ്ടു.
ഇങ്ങനെ വർഷം കണ്ടെത്താം.
1920+5 = 1925 
1925+2 = 1927  
1927+7 = 1934 
1934+3 = 1937 
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
2 Comments for "ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷങ്ങൾ !!"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top