ഒന്നാം വർഗ്ഗ ഉത്തോലകങ്ങൾ

ഒന്നാം വർഗ്ഗ ഉത്തോലകങ്ങൾ

 ഒന്നാം വർഗ്ഗ ഉത്തോലകങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വാക്ക്യം പോരെ? Seesaw പ്ലെയറിൽ ഒന്നാമനായി എത്തിയ കപ്പിത്താന്റെ കത്രികക്ക് നഖം വെട്ടാൻ പോലു...
സൗരയുധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ  വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

സൗരയുധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

സൗരയുധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഡ്‌ "വ്യാഴാഴ്ച്ച SUN ഭൂമിയിൽ വീണു മാമാ" ഗ്രഹങ്ങൾ 1. വ്യാഴാഴ്ച്ച : വ്യാ...

വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ

"വില്ലൻ വാസുവും അഞ്ച് മൊണ്ടി പന്നികളും ഫ്ല്ളൂ വന്ന് ക്ഷയിച്ചു ഇനി രോഗങ്ങൾ പറയാം 1. വില്ലൻ : വില്ലൻ ചുമ 2. വാസു : വസൂരി 3. അഞ്ച്...
Union Territories Memory Code

Union Territories Memory Code

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെ ഓർക്കാൻ ഒരു കോഡ് DD CLAP D:- Daman Diu D:- Dadra Nagar Haveli C:- Chandigrah L:- Lakshadweep A:- Andaman and N...
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top